Back To Top

foto1foto2foto3foto4foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zegar

Licznik

2074489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1149
2632
3781
2059826
41319
55399
2074489

Your IP: 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-25 23:09:13
>
 
 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ
W BOGATEM

 

 
 

                                                                                                            Załącznik nr 1 do uchwały Nr ............
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            z dnia 23 sierpnia 1999r.

 

NAZWA SZKOŁY.

§ 1.

 1. Zespół Szkół w Bogatem ,Gmina Przasnysz, powiat przasnyski Woj. Mazowieckie, zwany dalej „Szkołą” kształci i wychowuje uczniów Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku
  /Dz.U.Nr 95,poz.425 z późn. zm/

 2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły to jest:

 • Zespół Szkół w Bogatem. Szkoła Podstawowa w Bogatem Szkoła Filialna w Helenowie Starym

 • Zespół Szkół w Bogatem. Gimnazjum Publiczne w Bogatem

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

 2. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół mogą być nadane odrębne imiona.

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§ 2.

 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Bogatem jest Gmina Przasnysz

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce.

 3. Cykl kształcenia trwa w:

 • szkole podstawowej - sześć lat

 • gimnazjum - trzy lata

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

 2. W szkole jest zorganizowany oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Bogatem,Dobrzankowie , Helenowie Starym i Karwaczu.

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie  organizacji roku szkolnego.

 

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU


§ 3.

Szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty a w szczególności :

 1. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

 2. Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

 3. Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia

 4. Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 1. Udzielają uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu
 2. Współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania, kształcenia, profilaktyki dzieci

 1. nauczyciele zapoznają rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie,

 2. rodzice zapoznawani są z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. rodzice mogą w każdym czasie uzyskać informacje na temat zachowania dziecka, postępów i przyczyn trudności w nauce.

 1. Szczegółowe zasady oceniania zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 4.

 1. Organami zespołu szkół są:
 1. Dyrektor Zespołu Szkół

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Samorząd Uczniowski

 4. Komitet Rodzicielski

 1. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Zespole Szkół:
Dyrektor:
 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, oraz reprezentuje zespół na zewnątrz,

 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

 • Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

 • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom ,

 • Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

 • Opracowuje arkusz organizacyjny,

 • Dba o powierzone mienie,

 • Wydaje polecenia służbowe,

 • Dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 • Mianuje nauczycieli,

 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego ,

 • Tworzy Radę Zespołu Szkół pierwszej kadencji,

 • Współpracuje z Komitetem Rodzicielskim, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

 • Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

 • Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

 • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 • Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy “Karta Nauczyciela”,

Rada Pedagogiczna:

 • Zatwierdza plany pracy Zespołu Szkół,

 • Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 • Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 • Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

 • Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

 • Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

 • Opiniuje tygodniowy podział godzin,

 • Opiniuje projekt planu finansowego,

 • Opiniuje propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału stałych prac i zajęć

 • Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady zespołu szkół zgodnie z art. 52 ust 2. ustawy o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Bogatem jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Rada Pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

Komitet Rodzicielski

 • Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

 • Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

 • Działa na rzecz stałej poprawy bazy,

 • Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

 • Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,

 • Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu Szkół. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:

 • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Komitetu Rodzicielskiego

 •  zakres kompetencji,

 • tryb podejmowania uchwał,

 • zasady wydatkowania funduszy,

Regulamin opracowuje Komitet Rodzicielski. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

 

Samorząd Uczniowski:

 • Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,

 • Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,

 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

 1. trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,

 2. dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do organizacji życia szkolnego,

 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

Zasady rozwiązywania konfliktów

 1. Zasady rozwiązywania konfliktów.

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu Szkół tj. Komitetem Rodzicielskim. Przyjmuje wnioski i  bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu Szkół i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Komitetu Rodzicielskiego jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 

W sprawach spornych ustala się co następuje:

 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

 • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

 • sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

Utworzenie stanowisk wicedyrektorów

§ 5.

W Zespole Szkół w Bogatem dopuszcza się możliwość utworzenia. stanowiska wicedyrektora 

 1. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 ) oraz możliwości finansowe szkoły.
 2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

 • zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

 • przygotowuje projekty następujących dokumentów:

 1. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

 2. kalendarz imprez szkolnych,

 • wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

 • prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

 • wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora zespołu.

Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 6

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 • liczbę pracowników szkoły

 • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 7.

 
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział.

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów .

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Grupy mogą być międzyklasowe.

§ 8.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy

 

§ 9.

 
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

§ 10.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

 

§ 11.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice

 3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać

 • gromadzenie i przechowywanie księgozbioru ,

 • korzystanie ze zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

 1. Do zadań bibliotekarza należy:
 • opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
 • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
 • określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
 • organizowanie konkursów czytelniczych,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych
  klas,
 • współpraca z nauczycielami zespołu szkół,
 • prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • zakup i oprawa książek.
 

§ 12

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

Świetlica jest czynna od godz. … do godz. … w  świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa uczniów w świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób.

 

§ 13.

Dla realizacji celów statutowych zespół szkół posiada następujące pomieszczenia.

 1. Izby lekcyjne.

 2. Pracownię komputerową z wejściem do internetu

 3. Bibliotekę.

 4. Świetlicę.

 5. Szatnię.

 6. Łazienki.

 7. Boisko do piłki nożnej i ręcznej.

 8. Pokój nauczycielski.

 9. Gabinet dyrektora.

 

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§ 14

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników  obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 3. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska obsługi:

 • sprzątaczki,

 • woźnego

 • pracownicy sezonowi.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 1. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.
 

§ 15

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów

 2. Nauczyciel ma obowiązek:

 • kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

 • przestrzegać zapisów statutowych,

 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

 • usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

 • w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

 •  w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

 • na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

 • pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

 • przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 • dbać o poprawność językową uczniów,

 • stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

 • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

 • wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 • aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

 • stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

 • wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych

 

§ 16.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy vprzedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora kierownik zespołu. do zadań zespołu m. in. należy:

 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,

 • stymulowanie rozwoju uczniów,

 • opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

 • organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 17.

 1. Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w danym typie szkoły.

 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że:

 • Komitet Rodzicielski złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

§ 18.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:
 • zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 • opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy

 • ustalić treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

 • współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

 • współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Przasnyszu,

 • śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

 • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

 • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

 • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

 • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

 • powiadamiać rodziców pisemnie o przewidywanym dla ucznia okresowym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

 • uczestniczyć w zebraniach wywiadowczych.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne)
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przasnyszu.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 19.

 1. Do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład zespołu szkół, uczęszczają uczniowie od 7 do 13 roku życia.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 5.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.

 6. Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum.

 

§ 20.

 1. Do gimnazjum, które wchodzi w skład zespołu, uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:

 • z urzędu absolwentów klasy VI zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 • na prośbę rodziców, (prawnych opiekunów) absolwentów VI klasy zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum ustala się kryteria uwzględniające oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły.
 

§ 21.

 1. Uczeń zespołu ma prawo:
 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

 • posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • poszanowania swej godności,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

 • korzystania z pomocy doraźnej,

 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 • nietykalności osobistej,

 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 • zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

 • naprawiać wyrządzone szkody materialne,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia,

 • dbania o honor i tradycję gimnazjum,

 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

 • zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 4 pkt. 3 o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 • wzorową postawę,

 • wybitne osiągnięcia,

 1. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów zespołu szkół:

 • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

 • nagrody książkowe wręczone publicznie wobec wszystkich uczniów,

 • dyplom,

 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Komitet Rodzicielski zespołu szkół.

 2. Rada Pedagogiczna może dwa razy do roku podjąć uchwałę o nadaniu tytułu „Wzorowy uczeń” zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Ustala się następujące rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy wobec klasy,

 • upomnienie lub nagana dyrektora,

 • upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

 • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni

 2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

 • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

 • dopuszcza się kradzieży,

 • wchodzi w kolizję z prawem

 • demoralizuje innych uczniów,

 • permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

 1. Uczeń zespołu może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły, chyba że uczeń ukończył 15 lat ,jest opóźniony w nauce co najmniej dwa lata, jego zachowanie stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów oraz gdy kurator oświaty zwolnił tego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego.

 2. Dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy stosowane przez nauczyciela formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych wyników.

 3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę zespołu a u dołu nazwę szkoły.

 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły: nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 5. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 

§ 23.

 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

§ 24.

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.

 1. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.